Startseite

Academia Baltica - Lübeck

 

„Ad astra volandum“ - „Vzhůru ke hvězdám“ je motto, jež si zvolila Academia Baltica pro svou práci a působení. Academia Baltica byla založena 24. září 2001 a nachází se v historické části hanzovního města Lübeck. 

Academia Baltica usiluje

• o podporu spolupráce Pobaltských zemí
• o vytváření povědomí o společných evropských dějinách, o duchovním dědictví a o kultuře u široké veřejnosti

Academia Baltica každoročně pořádá více jak 30 seminářů, vědecké konference, kurzy pro žáky a studenty, přednášky a studijní cesty. Třetina akcí probíhá ve východoevropských státech - v Polsku, České republice, Litvě, Lotyšsku, Estonsku, v oblasti ruského Kaliningradu a na Slovensku. Akce bývají zpravidla simultánně tlumočeny.

Více jak třetinu účastníků tvoří obyvatelé zemí východní a střední Evropy - prvenství si udržují Polsko, Rusko, Česká republika, Litva, Lotyšsko a Estonsko.

Přes vysoké zastoupení zahraničních účastníků je nutno vynakládat značné úsilí na získání podpory jak ze strany veřejnosti, tak soukromého sektoru.

Téměř polovina rozpočtu je financována z příspěvků účastníků, 30% tvoří dotace na podporu projektů ze strany nadací podpůrných programů a sponzorů, zbývajících 20% financuje spolková země Schleswig-Holstein.

Kromě dvou stálých zaměstnanců, kteří pracují na plný úvazek, je nutno zmínit celou řadu spolupracovníků, dále pak domácí a zahraniční partnery - univerzity, výzkumné ústavy, muzea, kulturní zařízení a nestátní organizace - kteří rovněž patří do teamu Academie.

Vybrané semináře, konference jsou dokumentovány ve sbornících „Colloquia Baltica“.

Zakládajícími členy a nositeli Academia Baltica jsou Deutsche Auslandsgesellschaft v Lübecku, Německo-polská společnost v Berlíně, Hamburgu a Kielu, Německo-pobaltská společnost, Evropa-Unien Schleswig-Holstein, vysoká škola v Lübecku, hanzovní město Lübeck, Kulturní centrum Thomase Manna v Niddenu (Litva) a spolek na podporu Academia Baltica.

V severním Německu, Polsku a Pobaltských zemích přispívá Academia Baltica se svým mezinárodně zaměřeným programem ke zprostředkování šancí, které oblast Pobaltí, jako region vyznačující se největší dynamikou růstu v Evropě, nabízí širokým vrstvám obyvatel a především pak mladým lidem.
Škála témat, kterými se Academia Baltica zabývá, zahrnuje politiku a vědu, literaturu a umění, dále pak bi- a multinacionální kolokvia týkající se nových a nejnovějších dějin, v neposlední řadě též spolupráci v oblasti médií v oblasti Pobaltí.

Academia Baltica za svou činnost sklízí mezinárodní uznání. Lotyšská prezidentka Vaira Vīķe-Freiberga v roce 2006 zhodnotila práci Academia Baltica: „Toto vzdělávací zařízení, které vzniklo z Ostsee-Akademie v Travemünde, se zasloužilo o vytvoření vztahu se sousedními státy, především s Pobaltskými zeměmi, ale též s Polskem a Ruskem.“ Dle slov Christopha Duhamelle, ředitele Mission Historique Française en Allemagne: Je Academia Baltica jedna z mála institucí, které se podařilo přiblížit historický výzkum široké veřejnosti. Právě v době, kdy jsou vědci vybízeni, aby opustili od svých tezí, je možno dávat odvedenou práci Academie Baltica jako zářný příklad.